Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej w Parku Wodnym Libiąż

I. Zasady ogólne

 1. Ścianka wspinaczkowa jest elementem infrastruktury Parku Wodnego Libiąż przy Alei Jana Pawła II 8, będącego w administracji Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu.
 2. Warunkiem korzystania ze ścianki jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i bezwzględne respektowanie norm bezpieczeństwa wynikających z jego treści. Regulamin obowiązuje korzystających ze ścianki wspinaczkowej (wspinających się i asekurujących) oraz osoby postronne, przebywające pod ścianką.
 3. Na terenie obiektu Parku Wodnego Libiąż znajduje się monitoring wizyjny.
 4. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać:
  1) osoby pełnoletnie tzn. mające ukończony 18 rok życia oraz osoby, które ukończyły 16 lat, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
  2) osoby nieletnie od 4 roku życia do ukończenia 16 roku, pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Osoby niepełnoletnie nie mogą samodzielnie asekurować. Osoby po ukończeniu 16 lat, za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, mogą przejść szkolenie jak osoby dorosłe, a następnie po ukończeniu szkolenia, wspinać się i asekurować.
 6. Wspinanie jest kwalifikowane jako sport niebezpieczny, stwarzający ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych.
 7. Wspinanie odbywa się pod nadzorem operatora ścianki wspinaczkowej (nie dotyczy osób o uprawnieniach instruktorskich).
 8. Osoby korzystające ze ścianki muszą bezwzględnie podporządkować się operatorowi ścianki i bezwzględnie respektować normy bezpieczeństwa.
 9. Na ścianie wspinaczkowej każdy wspina się na własną odpowiedzialność. Dodatkowo asekurujący ponosi odpowiedzialność za prawidłową asekurację wspinającego się partnera.
 10. O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować operatora ścianki. Osoby wspinające się na ściance zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia (pęknięcia) i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.
 11. Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas wspinaczki, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu lub operatora ściany wspinaczkowej, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej, a także w przypadku osób niepełnoletnich, ich opiekunowie prawni, jeżeli powstały:
  1) z przyczyn zawinionych przez te osoby poprzez niewłaściwe zachowanie stwarzające zagrożenie dla siebie i innych użytkowników oraz nieprzestrzeganie Regulaminu;
  2) z powodu niestosowania się do poleceń, nakazów i wskazówek operatora ścianki dotyczących bezpieczeństwa i porządku na obiekcie;
  3) używanie niewłaściwego sprzętu.
 12. Osoba uszkadzająca lub niszcząca ściankę ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości wyrządzonej szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 13. Operator ścianki ma prawo usunąć ze ścianki osoby zachowujące się niestosownie, niestosujące się do przepisów Regulaminu, stwarzające zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników (bez zwrotu poniesionej opłaty).

II. Zasady wspinania

 1. Na ściance wspinaczkowej można wspinać się wyłącznie z asekuracją “na wędkę”. Ścianka nie jest dostosowana do boulderingu i do wspinania „z dolną asekuracją”.
 2. Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie z asekuracją w uprzęży biodrowej używanej w zgodzie z udzieloną instrukcją obsługi i użytkowania.
 3. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie półtora razy więcej niż osoba asekurująca.
 4. Nie wolno chwytać palcami za punkty asekuracyjne. Grozi zranieniem.
 5. Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający się powinien sprawdzić czy:
  1) prawidłowo zawiązano węzeł łączący linę z uprzężą,
  2) zakręcono karabinki.
 6. Podczas wspinania, podłoże pod ścianą musi być wolne od wszelkich przedmiotów i osób.
 7. Zabronione jest wspinanie się pod kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia, a także wspinania się dwóch osób na jednej linie.
 8. Asekuracja jest przeprowadzana za pomocą liny wspinaczkowej przy użyciu przyrządu asekuracyjnego (np. „gri gri”, „kubek” itp.), który obsługuje osoba asekurująca.
 9. Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła „ósemki”, przestrzegając udzielonej instrukcji.
 10. Osoba asekurująca musi zachować maksymalną uwagę, dlatego nie wolno jej w tym przeszkadzać.
 11. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy klucze itp.
 12. Wspinać można się tylko w obuwiu sportowych lub wspinaczkowym.
 13. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania osoby wspinającej po zakończeniu wspinania.
 14. Ocena poprawności wykonywanych czynności asekuracyjnych należy do operatora ścianki.

III. Zasady szczegółowe

 1. Zabronione jest wspinanie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
 2. Zabronione jest wspinanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów oraz spożywania alkoholu.
 4. Administrator oraz obsługa ścianki nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie obiektu.

IV. Zasady korzystania ze ścianki.

 1. Ścianka wspinaczkowa udostępniona jest do korzystania zgodnie z ustalonymi godzinami przez administratora ścianki, po wcześniejszym zgłoszeniu (rejestracja telefoniczna lub mailowa).
 2. Ilość osób korzystających ze ścianki uzależniona jest od ilości dostępnego sprzętu do wspinania, przy założeniu, że ze ścianki może równocześnie korzystać w przypadku osób dorosłych maksymalnie 12 osób (6 par wspinaczkowych). W przypadku nieletnich (od 4 roku życia do 16 lat) z asekuracją dorosłego – 6 osób.
 3. Na terenie obiektu można przebywać wyłącznie w obecności operatora ścianki.
 4. Przed rozpoczęciem wspinaczki uczestnik powinien:
  1) zapoznać się z Regulaminem obiektu,
  2) przedłożyć wypełnione i podpisane oświadczenia,
  3) opłacić wstęp,
  4) odbyć przeszkolenie ze wspinania i asekuracji (obowiązkowe dla osób korzystających ze ścianki wspinaczkowej w Parku Wodnym Libiąż po raz pierwszy).
 5. Dokonywania zmian konfiguracji chwytów może dokonywać tylko osoba do tego upoważniona.
 6. Administrator obiektu nie wynajmuje ścianki ani nie wypożycza sprzętu wspinaczkowego w celach komercyjnych. Administrator prowadzi usługę związaną z działalnością obiektów sportowych.

V. Sprzęt

 1. Korzystający może wypożyczyć sprzęt u administratora ścianki lub korzystać z własnego.
 2. Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzęt posiadający niezbędne atesty (CE, UIAA, DIN). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.
 3. Użytkownik korzystający z własnego sprzętu do wspinania czyni to na własną odpowiedzialność i ponosi pełną odpowiedzialność za jego sprawność.
 4. Niezbędne minimum sprzętowe na zespół wspinaczy (2 osoby) to dwie sztuki uprzęży wspinaczkowych oraz jeden przyrząd asekuracyjny (gri-gri, kubek lub inny).

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informuję, że:
  1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego w Libiążu z siedzibą przy ul. Paderewskiego 2, tel. 32-6277338, adres e-mail: zmk@libiaz.pl;
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZMK Libiąż:
  dane.osobowe@zmk.libiaz.pl;
  3) dane osobowe zbierane są na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych, w celu wykonania umowy, usługi lub na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w ramach korzystania ze ścianki wspinaczkowej w Parku Wodnym Libiąż;
  4) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, jeżeli została udzielona a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
  6) odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa;
  7) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z przepisów prawa, umowy, usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
  8) dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Parku Wodnego Libiąż;
  9) dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

VII. Przepisy końcowe

 1. Administrator ścianki nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i uszczerbki na zdrowiu wspinaczy, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i niewłaściwym zachowaniem, a także nieprzestrzeganiem Regulaminu i zaleceń obsługi. Wspinaczka odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność osób wspinających się.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu.

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Przeczytaj także